Referat fra generalforsamlingen i

Grundejerforeningen Hovertoften

Den 6. Marts 2016.

 

Følgende var til stede under generalforsamlingen:

 • Lars – Saturnvej 21                                 
 • Peter – Atlasvej 28
 • Michael – Atlasvej 42                              
 • Finn – Atlasvej 8
 • Jørgen – Minervavej 12                         
 • Trine – Saturnvej 19
 • Jens – Atlasvej 26                                      
 • Inge – Heliosvej 21
 • Sidsel – Atlasvej 44                                  
 • Sarah – Atlasvej 6
 • Frederik – Saturnvej 17

 

Derudover var der medbragt 3 fuldmagter fra følgende adresser:

 • Saturnvej 23 og 25
 • Atlasvej 34

Samlet antal stemmer ved generalforsamlingen 2016 = 14 stk.

 

Valg af dirigent

Jens – Atlasvej 26

 

Bestyrelsens beretning om det forløbne år

I det forløbende år har der været en løbende dialog med kommunen omkring områdets veje, stier og vejrabatterne. Vi har fået lovning på, at stierne i området vil blive udbedret i 2016. I forhold til vejene, vil vi forsætte dialogen med kommunen, men også hele tiden holde en fine balance, så vi ikke ender i en situation hvor områdets veje bliver privatiseret.

 

2015 har også budt på en ny grøn aftale for grundejerforeningen, vi har opsagt vores aftale med HedeDanmark og i stedet indgået en ny aftale med OK Nygaard.

Den nye aftale indebærer, at OK Nygaard fremafrettede skal vedligeholde vores grønne områder med beskæring, græsklipning, hækklipning osv.

Derudover er der igangsat et renoveringsprojekt, hvor OK Nygaard vil fjerne storedele af eksisterende beplantninger for derefter at plante ny – Projektet er fordelt over 2 etaper.

1. Etape er udført i efteråret 2015/foråret 2016, mens 2. Etape forhåbentlig kan udføres i 2016 – afgøres ved afstemningen senere på mødet, hvis medhold i budgettet kan projektet færdigøres i 2016 ellers vil det bliver udsat til efteråret 2017.

 

Ved generalforsamlingen 2015, blev der talt en del omkring anlæggelse af dræn på legepladsen. Dette ikke er lovligt pga. grunden er registreret som landbrug.

 • Forslag fra deltager:

Kan det være en mulighed at flytte vippen på den anden side af legestativet?

Evt. Nyt sand omkring legestativ?

 

Hjemmesiden er blevet opdateret, denne vil forsat være den primære informationskilde fra bestyrelsen. Her vil referater fra møder, budget samt anden information blive lagt ind.

Derudover er der oprettede en lukket Facebook gruppe ved navn:

Hovertoften Uhrhøj, Vejle.

Denne gruppe har til formål, at samle beboerne på Saturnvej, Atlavej, Heliosvej og Minervavej. Gruppen kan bruges til general information, spørgsmål, arrangementer eller  i tilfælde af, at nogen observerer ubudne gæster i området. På den måde, kan vi lynhurtigt spredebudskabet.

 

Bestyrelsen har undersøgte mulighederne for at få godkendt legepladsen som den fremstår nu. At få legepladsen godkendt vil blive en omkostningsfyldt proces, idet der vil være behov for en ny vurdering og rapport fra en legepladsinspektør.  Den vurdering og rapport som blev udført i forbindelse med legepladsens opførelse ikke eksistere og formentlig vil den også være forædlet på nuværende tidspunkt.

Derfor har bestyrelsen besluttede at lade sagen om godkendelse af legepladsen ligge indtil videre. Hvis nogen skulle have indsigelser mod denne beslutning, skal de være meget velkommende til at kontakte bestyrelsen.

 

Arrangementer i grundejerforeningen 2015

I august måneden blev der afholdt en  Spis med din nabo på det grønne areal.

 

Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor

Bestyrelsen og revisorerne har underskrevet regnskabet som blev fremlagt.

Fremlæggelse af budgettet for indeværende år og fastsættelse af bidrag og opkrævningsterminer.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 400 kr. + et ekstra engangsbidrag på 200 kr., således de grønne områder kan færdiggøres i 2016 blev godkendt.

Rettidigt indkomne forslag

       Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

2 nye medlemmer blev valgt

Lars – Saturnvej 21

Sidsel – Atlasvej 44

Michael – Atlavej 42 blev genvalgt.

 

Vi takker både Inge og Trine for deres store indsats i bestyrelsen de sidste 2 år.

 

Valg af suppleanter

Frederik – Saturnvej 17

Dorthe – Saturnvej 14

Valg af revisor

Peter – Atlasvej 38

Inge – Heliosvej 21

Eventuelt

 • Forsalg til bestyrelsen, man kunne måske overveje at posten som kasser ikke bør skifte hænder hvert 2. År, idet det er en krævende post.

 

Referent – Sarah Skov Lehmann

06.03.2016

 

Referattet er underskrevet af formanden og dirigenten.