Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hovertoften d. 22 marts 2017 kl. 19.30  

 

Tilstede: 

 • Michael Humlum Svendson – Atlasvej 42 

 • Sarah Skov – Atlasvej 6 

 • Sidsel Holst – Atlasvej 44 

 • Finn Assenholdt Henriksen – Atlasvej 8 

 • Lars Vagn Larsen - Saturnvej 21 

 • Per Dejgaard – Saturnvej 19 

 • Frederik Thureby – Saturnvej 17 

 • Poul Skov Larsen – Saturnvej 29 

 • Erik Bruun Saturnvej 31 

 • Martin Grum Nymann – Atlasvej 9 

 • Inge Hauge Hansen – Heliosvej 21 

 • Finn Blenstrup-Pedersen - Heliosvej 33 

 • Søren Pheiffer Heliosvej 37 

 

Valg af dirigent: 

Martin Nymann Atlasvej 9 

 

Bestyrelsens beretning om det forløbne år: 

Formanden gennemgik diverse arrangementer og aktiviteter bestyrelsen har gennemført gennem det sidste år 

Fx 

 • Spis med din nabo 

 • Sommerfest 

 • Beskæring af beplantning og grønne områder 

 • Det foregår i to gaser – 1. fase er færdig, og 2. fase tilgår på grund af ukrudt og forventes færdig til efteråret 

 • Kommunen på besøg, hvor repræsentanter fra grønt, sikkerhed og vej var tilstede. Her blev blandt andet gennemgået 

 • Gelænder ved trappe mellem Atlasvej og Heliosvej 

 • Beskæring af buske og opsætning af bum ved Hovertoften/Jellingvej 

 • De grønne områder og vores ansvar i forhold til disse – bestyrelsen har beskåret træer og buske ved trekanten ved Hovertoften.  

 

Kommentar om beskadigelse af nederste buske i forbindelse med saltning/ukrudtsbekæmpelse – kommunen er givet besked herom, og er fremadrettet opmærksom på problematikken. 

 

Kommentar om beplantning fra egen have som vokser ud over privatgrunden til fællesområder. Ved konkrete eksempler er de mulig at tage kontakt til formanden, som efterfølgende vil forsøge at løse problemet. Bestyrelsen vil i folderen som udleveres i foråret, gøre opmærksom på at det er grundejerens ansvar at holde beplantning inde på egen matrikel.  

 

Kommentar fra formanden – som forslår at buge appen ”Giv et praj”, den er både god og effektiv. Bestyrelsen vil nævne den i folderen som udleveres i foråret 

 

Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorerne: 

Gennemgået og godkendt 

 

Fremlæggelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af bidrag og opkrævningsterminer 

Kommentar angående hvorvidt det er forskriftsmæssigt korrekt at opkræve kontingent på konto nr. kontra på girokort.  

Lars L. har undersøgt det med vores bank – Danske bank, som ikke finder det problematisk. Problematikken består i, at man ikke længere har en kvitering for betalingen hvis man for eksempel skal flytte. Det er muligt at udskrive sit kontoudtog og herved have en kvittering. Generalforsamlingen anerkender dette som acceptabelt. 

Kommentar – Inge Hauge Hansen foreslår at ændre det i vedtægterne – dette kan dog tidligst gøres til næste generalforsamling.  

Kommentar om renovation af legeplads – bestyrelsen skal eventuelt fjerne jernbanesvellerne, det har tilsyneladende været på tale på et tidligere tidspunkt. Bestyrelsen kan indtænke dette i renovationen af legepladsen. 

 

Rettidigt indkomne forslag  

Ingen 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Formand              - Ikke på valg 

Næstformand     - På valg (modtager genvalg) 

Kassere                - Ikke på valg 

Sekretær             - Ikke på valg 

Grøntmand         - På valg (modtager genvalg) 

 

Alle er genvalgt 

 

Valg af suppleanter  

 1. Suppleant – Frederik Thureby 

 1. Suppleant – Per Dejgaard 

 

Valg af revisorer 

 1. Revisor – Peter Bo Nielsen 

 1. Revisor – Inge Hauge Hansen 

 

Eventuelt 

Brev fra Eigil Elmerdahl Eigil ElmerdahlEigil Elmerdahl Heliosvej 31 

 • Lys på trappen ved Atlasvej og Heliosvej – kommunen har tidligere afslået dette, men bestyrelsen vil gerne gå videre med opgaven 

 • Kontingent må ikke overskride 400 kr. – Det er ikke aktuelt, at hæve beløbet fra de vedtægtsbestemte 400 kr. Det blev besluttet på generalforsamlingen i 2016, at hævet beløbet en enkelt gang, fordi grundejerforeningen manglede kapital til at få ordnet de grønne områder. 

 • Huller i vejen er et problem – formanden er i dialog med kommunen om dette. 

 

Kommentar om hvorvidt der er højre vigepligt eller der er ubetinget vigepligt – Man skal følge færdselsloven og den skiltning og afmærkning der er på området nu, uanset hvordan skiltning og afmærkning har været tidligere. Bestyrelsen vil kontakte kommunen med henblik på, at genetablere tidligere afmærkning. Det er ønske om, at dette bliver ændret på hjemmesiden, således reglerne er opdateret. 

 

Kommentar om snerydning – Når der falder meget sne, og fortovet bliver sneryddet, bliver sneen smidt ud på vejen, dette giver storesnedynger som kun efterlader et farbart spor på vejen, hvilket er problematisk. Bestyrelsen skriver det i folderen som udleveres i foråret.  

 

Kommentar/info fra Martin Nymann 

Martin Grum-Nymann fortalte om, at der var sat en falkekasse og to uglekasser op i træerne i Hoverdalen/studemarken. 

Det er vigtigt at bevare/udvikle de grønne arealer i omegnen af grundejerforeningen med varieret natur til glæde for såvel beboerne på Uhrhøj, som naturen selv, for eksempel. etablere/bevare en grøn korridor langs Høgsholtvej, etablere et sammenhængende stisystem i de nye bebyggelser, skabe rindende vand mv. 

 

Referatter er underskrevet af formanden og dirigenten.