Grundejerforeningen Hovertoften


Vedtægter for Grundejerforeningen Hovertoften

Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 

§ 1 Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Hovertoften”. 

§ 2.1 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune under Vejle Ret, der er foreningens værneting. 

§ 2.2 Foreningen er stiftet i henhold til § 7 i deklaration, tinglyst den 8. august 1977 på matrikelnumrene nr. 15f – 15bo – 15bs – 15dz, Hover by og sogn, Hover, som vist på rids vedhæftet ovennævnte deklaration.

Kapitel 2. Foreningens område og medlemskreds 

§ 3 Foreningens geografiske område er identisk med den for området den 8. august 1977 tinglyste deklaration på ovennævnte matrikelnumre. § 4 Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område. 

§ 5.1 Foreningens generalforsamling kan efter forslag fra bestyrelsen eller byråd og efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer trække beslutning om, at foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men som grænser op til dette, kan optages som medlemmer af foreningen, samt at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsede områder. 

§ 5.2 Generalforsamlingens beslutning om udvidelse af foreningens område samt om sammenslutning med andre grundejerforeninger anses for en vedtægtsændring og er som sådan alene gyldig med byrådets godkendelse. 

§ 5.3 Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af grundejerforeningen, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, og der skal hurtigst muligt ske tinglysning af servitutbestemmelse herom. Om nødvendigt kan foreningen foranledige servitutbestemmelsen tinglyst. 

§ 6.1 Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og har intet krav at rette mod dens formue. 

§ 6.2 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen fra overtagelsesdagen. 

§ 6.3 Den tidligere ejer hæfter dog tillige med den nye ejer vedblivende for eventuelle restancer over for foreningen på overdragelsestidspunktet, indtil sådanne restancer er berigtigede. 

§ 6.4 Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl. 

Kapitel 3. Foreningens formål og opgaver 

§ 7.1 Grundejerforeningens formål er i henhold til den tinglyste deklaration af 8. august 1977 at tage sig af opgaver, som bør løses i fællesskab inden for det af deklarationen omfattede område, herunder pasning og vedligeholdelse af de etablerede legearealer og grønne områder o.l. 

§ 7.2 Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme og fællesarealer. 

§ 7.3 Grundejerforeningen varetager desuden de opgaver, der eventuelt i medfør af lovgivning bliver pålagt denne.
§ 7.4 Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på områdets fællesarealer i det omfang dette kan gøres uden væsentlig udgift for foreningen. 

§ 7.5 Foreningens bestyrelse kan udfærdige et ordensreglement for fællesanlæg og fællesarealer, der skal vedtages af generalforsamlingen efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer bortset fra reglen om byrådets godkendelse. Ordensreglementet træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne. 

§ 8 Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser. 

Kapitel 4. Medlemmernes rettigheder og forpligtelser 

§ 9 Medlemmerne og disses husstand er under iagttagelse af foreningens vedtægter og forskrifter i øvrigt berettiget til at deltage i foreningens aktiviteter og til at benytte foreningens fællesfaciliteter efter deres formål. Overtrædelse af forskrifter kan i grovere tilfælde sanktioneres i overensstemmelse med regler herom vedtaget af generalforsamlingen. 

§ 10.1 Medlemmerne betaler bidrag til foreningen for hver ejendom, som medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af for foreningen. Bidragets størrelse og opkrævningstidspunkter fastsættes af generalforsamlingen. 

§ 10.2 Med mindre generalforsamlingen med 2/3 flertal beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme. 

§ 10.3 Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme som et éngangsbeløb, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse. 

§ 11.1 Et medlem har på generalforsamlingen to stemmer for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet. Ingen medlemmer kan på baggrund af bidragspligt eller ved fuldmagt råde over mere end seks stemmer på generalforsamlingen. 

§ 11.2 Såfremt bidragene er forskellige afgør generalforsamlingen med 2/3 flertal, hvilke konsekvenser dette skal have for stemmeretten. Råderet på generalforsamlingen over mere end seks stemmer kan dog jf. stk. 1 ikke tilkomme noget medlem uden samtidig ændring af denne bestemmelse. 

§ 11.3 Et medlem, der er i restance med bidrag til foreningen har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. 

§ 11.4 Medlemmer i restance tilsendes en skrivelse med anmodning om betaling af kontingent. Af skrivelsen fremgår det, at der pålægges et gebyr på 200 kr., til dækning af administrationsomkostninger, hvis ikke restancen indfries inden 14 dage fra afsendelsestidspunktet. 

§ 12.1 Ethvert medlem har pligt til at modtage valg til bestyrelsen eller som suppleant og virke i denne funktion i mindst 2 år for hver tiårsperiode. § 12.2 Bestyrelseshverv er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet.
Kapitel 5. Kapital- og hæftelsesforhold 

§ 13.1 For foreningens forpligtelser herunder dispositioner foretaget af bestyrelsen eller efter bemyndigelse fra bestyrelsen, og som er inden for den ved denne vedtægt givne bemyndigelse til bestyrelsen eller i henhold til særlig bestyrelsesbemyndigelse fra generalforsamlingen, hæfter alene foreningen med sin formue. Tredjemand kan ikke gøre krav mod foreningen gældende over for foreningens enkelte medlemmer. 

§ 13.2 I forhold til foreningen hæfter medlemmer pro rata efter pålagt bidrag til foreningen, herunder for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. 

§ 14.1 Foreningen skal, bortset fra eventuel grundfond og nødvendig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue. Størrelse af eventuel grundfond og opkrævning af indskud fastsættes af generalforsamlingen efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, idet beslutningen dog ikke kræves godkendt af byrådet. Til grundfonden henlægges herefter alene de fra nye medlemmer eventuelt modtagne indskud. Grundfonden kan alene anvendes til anlægsformål, og kan ikke bruges til dækning af underskud. 

§ 14.2 Driftskapitalen må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for opfyldelse af foreningens forpligtelser, og kapitalen må være anbragt på konto i et pengeinstitut eller på postgirokonto. Et mindre beløb, højst kr. 1.500, må forefindes i kontanter hos kasserer eller administrator. 

§ 14.3 Kasserer og/eller administrator skal være kautionsforsikret. Udgifterne hertil afholdes af foreningen. 

§ 15 Medlemmernes andel i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning. Udbetaling af andele kan alene finde sted ved foreningens opløsning jf. nedenfor. 

Kapitel 6. Foreningens ledelse og administration 

§ 16 Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. 

§ 17 Til varetagelse af foreningens administration og øvrige daglige virksomhed vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår på skift formanden og et medlem eller kassereren og to medlemmer hvert år. Hvert år vælges én suppleant for to år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Det påhviler bestyrelsen at varetage opgaverne på god og forsvarlig måde. 

§ 18.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Vejle Kommune. 

§ 18.2 Adgang til generalforsamlingen har ejere og brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens område samt disses husstand, med mindre generalforsamlingen beslutter andet. Alene ejere har stemmeret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 11 stk. 1. Repræsentanter for kommunen har altid adgang til generalforsamlingen. 

§ 18.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Med indkaldelsen skal følge dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen på grundlag af indkomne forslag og vedtægtens bestemmelser, revideret årsregnskab, budgetter for indeværende regnskabsår med forslag til fastsættelse af bidrag og opkrævning heraf. 

§ 18. 4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar. § 18.5 Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen.
§ 18.6 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
4. Fremlæggelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af bidrag og opkrævningsterminer. 5. Rettidigt indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt. Forslag herunder kan ikke sættes til afstemning.

§ 19.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist, som den ordinære generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres skriftligt over for bestyrelsen af mindst 1⁄4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. Begæringen skal være bilagt dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. 

§ 19.2 Ekstraordinær generalforsamling begæret af medlemmer skal afholdes inden 6 uger fra begæringens modtagelse. Dagsordenen kan nægtes behandlet, hvis ikke 3⁄4 af de medlemmer der har begæret generalforsamlingen indkaldt er til stede på denne. 

§ 20.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, administrator eller revisor for foreningen. 

§ 20.2 Afstemning skal være skriftlig, hvis et af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten begærer dette. Begæres ikke skriftlig afstemning sker afstemning ved håndsoprækning. 

§ 20.3 Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller til medlemmets samlever jf. § 11 stk. 1. Ved stemmeafgivelse på grundlag af fuldmagt skal fuldmagter samt legitimation på dirigentens forlangende forevises før afstemningen. 

§ 20.4 Beslutninger på generalforsamlingen træffes med et simpelt flertal, med mindre vedtægterne bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder eller forkastes forslaget. Blanke stemme medregnes ikke. 

§ 20.5 Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende. Genpart af referatet fremsendes af bestyrelsen til hvert enkelt medlem af foreningen. 

§ 21 Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om et forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at foretage de handlinger, der er nødvendige for at effektuere beslutningen, dog under iagttagelse af vedtægternes bestemmelser. 

§ 22 Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant i den afgåendes funktion. Bliver bestyrelsen mindre end 3 medlemmer inden valgperiodens udløb, må bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling for valg af erstatning for de afgåede medlemmer. 

§ 23.1 Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen antage lønnet eller lignende, herunder antage en administrator og træffe aftale om hans opgaver og aflønning. Antages en administrator forestås foreningens økonomiske og juridiske forvaltning af denne under tilsyn af bestyrelsen. Administrator skal stille betryggende sikkerhed for betroede midler. 

§ 23.2 Generalforsamlingen kan under særlige forhold pålægge bestyrelsen straks at fratage administrator sit hverv. Bestyrelsen må da selv overtage dennes funktioner eller antage en af generalforsamlingen anvist administrator. 

§ 23.3 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Bestyrelsen kan kræve, at henvendelse til bestyrelsen skal ske skriftligt. 

§ 23.4 Bestyrelsen skal, forinden den foretager dispositioner, der i væsentligt omfang forøger medlemmernes udgifter, forelægge spørgsmålet på en generalforsamling.

§ 23.5 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem. Sådanne udvalg kan ikke disponere på foreningens vegne, men kan alene være rådgivende for bestyrelsen eller arbejdsudvalg uden særlige beføjelser. 

§ 23.6 Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Er antaget administrator kan alene den samlede bestyrelse meddele administrator den nødvendige prokura til udførelse af sit hverv. 

§ 23.7 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Der udarbejdes referat fra møderne, som underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde. Referatet lægges ud på foreningens hjemmeside.

§ 23.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Kapitel 7. Regnskab og revision 

§ 24.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret (1/1 – 31/12). 

§ 24.2 Regnskabet skal indeholde samtlige foreningens indtægter og udgifter, ligesom alle foreningens aktiver og påtagne forpligtelser såvel aktuelle som eventuelle skal fremgå af regnskabet. Regnskabet skal i øvrigt udarbejdes under iagttagelse af god regnskabsskik, i hvilken forbindelse det kan nævnes, at indtægter og udgifter skal periodiseres i fornødent omfang. 

§ 25 Inden indkaldelse til generalforsamling udarbejder bestyrelsen bugetter over foreningens indtægter og udgifter for det løbende år medfølgende nødvendige kommentarer til budgetternes forståelse samt forslag til generalforsamlingen til bidrag og opkrævningsterminer for samme periode. Opkrævningsterminerne må ikke ligge før generalforsamlingens afholdelse. 

§ 26.1 Generalforsamlingen vælger to revisorer til at revidere regnskabet. Revisorerne afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. 

§ 26.2 Bestyrelsen fremsender regnskabet til revisorerne senest 1. februar, således regnskabet kan revideres såvel talmæssigt som kritisk, inden det udsendes, med bestyrelsens underskrift, til medlemmerne, i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

§ 27.1 Medlemmernes indbetaling foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. 

Kapitel 8. Forskellige bestemmelser. 

§ 28 Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, kan bestyrelsen i mindre væsentlige sager søge sagen afgjort efter bedste evne og overbevisning, dog med efterfølgende forelæggelse for generalforsamlingen til medlemmernes godkendelse. I mere væsentlige sager skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt, hvorefter denne skal tage stilling til spørgsmålet. 

§ 29.1 Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver en majoritet på 2/3 af foreningens medlemmer. 

§ 29.2 Er den fornødne majoritet ikke opnået for ændringer af vedtægter, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødtes antal er for forslaget. 

§ 29.3 Ændring af foreningens vedtægter kræver byrådets samtykke, og beslutninger herom må derfor ikke effektueres, før dette samtykke foreligger. Bestyrelsen bemyndiges til, når de forbeholder sig godkendelse på næste ordinære generalforsamling, at foretage ubetydelige ændringer, som kan være nødvendige for byrådets samtykke. Godkendelse sker med majoritet på 2/3 efter regler i § 29.2. 

§ 30 Da foreningen er stiftet i anledning af den på områdets ejendomme tinglyste deklaration om udlæg af fællesarealer og disses vedligeholdes, kan den ingensinde opløses uden efter forudgående aflysning af nævnte deklaration. I øvrigt kan opløsning kun finde sted efter en enstemmig beslutning på en generalforsamling, hvor samtlige foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret. Ved opløsning fordeles forening-ens formue pro rata efter pålagt bidrag i det seneste regnskabsår.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 13/6 1984. 

Revideret på generalforsamlingen, den 15/3 2005.