Grundejerforeningen Hovertoften


Referatter fra Bestyrelsesmøder 2016-2017

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften
Torsdag d. 23 februar 2017

Tilstede:

Michael

Sarah

Sidsel

Finn

Fraværende:

Lars L.

 

Generalforsamling d. 22 marts 2017:

 • Regnskabet er godkendt og underskrevet
 • Indkaldende bliver kopieret og sendt ud inden søndag d. 5 marts. Tovholder SH
 • Formanden har fået input til beretningen.

 

Træfældning/beskæring lørdag d. 4 marts kl. 08.00

 • De forreste buske klippes ned, og de større grene bliver savet væk

Deltager: 

 • Finn, Michael, Lars B, Jonas og Lars L

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften
Fredag d. 6 jan 2017

Tilstede:

            - Michael

            - Sarah

            - Lars L

            - Sidsel

            - Finn

Grønne områder:

 • På den stejle sti fra legepladsen mod Atlasvej, er der et stykke på 3x6 m som ikke er med i tilbuddet på de grønne områder. Fin har forhandlet det til 1500, og det bliver gjort i efteråret 2017. i mellemtiden bliver der sprøjtet mod ukrudt
 • De forhøje træer på trekanten ved Hovertoften skal beskæres. Den første række træer (små træer) fældes og de resterende grene beskæres, her bruges stige til hjælp, hvis de sidder for højt oppe. Finn, Michael, Jonas og Lars B finder en dato i marts måske… Sidsel udarbejder skema, som folk melder sig på.
 • Der lægges asfalt rundt i kanten ved legepladstrekanten, vi spare derfor at sprøjte for ukrudt.
 • Lars L og Finn har indhentet tilbud på 1200 + moms pr gang til snerydning ved behov (ca.)
 • På stien ved legepladsen hvor kommunen har lavet en lille høj langs stien, løber vandet ud længere nede end tidligere, så det er stadig et problem, det er dog i mindre grad end før.

Økonomi:

 • Regnskab følger

Generalforsamling:

 • D. 22/3 kl. 19.00 hos Michael, med tilmelding til Michael iht. at det praktiske
 • Indbydelsen laver Sarah, med regnskab på modsatte side. Lars L sørger for regnskabet

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften,
Onsdag d. 9 nov. kl. 19.30

Til stede:

- Michael

- Sarah

- Lars

- Finn

- Sidsel

 

Kontingent

 • Alle har betalt

Grønne områder:

 • Trekantområdet er ordnet, men vi skal have beskåret de træer der går ud over vejen (Hovertoften), alt under 4,2 meter skal væk. Finn indhenter tilbud 
 • De grønne områder bliver fortsat vedligeholdt, og sprøjtet ekstra for at holde det.
 • Finn indhenter tilbud på pris for at trimme eller sprøjte rundt om det store græs område. Dette er ikke kommunens ansvar.
 • Ang. de hække hvis nederste del er beskadiget pga. saltning... Kommunen oplyser de medarbejdere som salter området om problemet, og påtager sig ansvaret.

Legeplads:

 • Plade ved rutchebanen tilgår til næste år, den skal indkøbes
 • Alger på vippedyr skal ses på igen til foråret

Sommerfest:

 • God fest, men for få mennesker. Det var et godt børnearrangement, det er velkommen igen. Næste gang skal der reklameres mere, fx skilte på teltet, flyers ud i ugen før.

Michaels møde med kommunen:

 • Michael havde et godt møde med kommunen, hvor der blev talt om følgende
 • Bommen og buskadset ved stien ved Hovertoften
 • Hullerne i stisystemet på alle stier
 • Gelænder ved trappen Atlasvej og Heliosvej
 • Vejen ang. huller og lapning
 • Svingbane ved Hovertoften og Jellingvej
 • Vand på stien ved legepladsen
 • Jord- og græsfarven i græsrabatten på Atlasvej

Ved kommende møde:

 • På mødet d. 6. jan drøftes generalforsamling og træer ved Hovertoften

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften,
Tirsdag d. 16/8 2016

Tilstede:

 • Michael
 • Sarah
 • Lars
 • Finn
 • Sidsel

 

Økonomi:

 • Der mangler på nuværende tidspunkt kun to indbetalinger til kontingent, og der tages kontakt til disse. Lars har været ide med påmindelser i postkasser og skrevet sms’er.

Grønne områder:

 • Michael og Finn ordner det stykke ”trekanten” ved Heliosvej og Hovertoften lørdag d. 20 august
 • Der er flere steder hvor ukrudt er ved at vinde over de plantede, dette er vi opmærksom på og tager kontakt til selskabet der står for dette.
 • Der er nogle enkelte der er kede af at deres hæk er gået ud nede i bunden. Dette skyldes saltning, og er desværre ikke noget vi kan gøre noget ved. Kommunen er kontaktet og er blevet gjort bekendt med problemet.

Legeplads:

 • Der mangler stadig en plade ved rutschebanen, og der arbejdes på at få det løst.
 • Vippedyrene mangler at få fjernet alger.

Arrangementer:

 • Arrangementet i foråret vurderes at være en succes, dog ville det være dejligt med flere mennesker.
 • Vi arbejder med muligheden, at prøve med skiltning ved indkørslen ved saturnvej, for at gøre mere opmærksom på de arrangementer der afholdes.

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften
Tirsdag d. 26 april kl. 19.30

Til stede:

 • Michael
 • Sarah
 • Lars
 • Finn
 • Sidsel

Tidligere  blev budgettet ikke sendt ud på papir, men kom kun på hjemmesiden – dette kan ændres

Lars og Sarah har lavet flyers med invitation til tidlig og sen sommerarrangementer, info om ny aftale om grønne aftaler, info vedr. ny betalingsform for betaling til grundejerforeningen og info om hjemmeside og facebookgruppe. Michael deler dem ud.

Arrangement tidlig sommer ”spis med din nabo” d. 11/6 og et arrangement sen sommer ”sommerfest” d. 20/8

Referat fra generalforsamling skal jfr. vedtægter underskrives

Alle referater underskrives, scannes ind og gemmes. Referater lægges af sikkerhedsmæssige årsager på hjemmesiden uden underskrifter. Formanden ligger inde med de fysiske kopier.

Legeplads:

 • Vi vil gerne finde en løsning på problemet med det våde område ved legepladsen
 • Udforme en form for ”drænagtig” løsning samt udjævne græsset mellem stien og legepladsen
 • Reparere vippedyrene, vippen og pladen ved rutchebanen – Lars undersøger muligheden for nye dæk til vippen samt plade til rutchebanen. Finn sørger for plade/bræt til vippen.
 • Vippedyrene vaskes og imprægneres – Finn sørge for materialer til dette

Den lille grønne trekant ved trappen ved Hovertoften, er grundejerforeningens ansvar og det bliver ordnet ved augustarrangementet – Fin og Michael

Næste møde evalueres tidlig sommer arrangementet, planlægger sen sommer arrangementet, status legeplads, status andre arrangementer og planer, overblik over økonomi

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften
Tirsdag d. 29 marts kl. 19.30

Til stede:

 • Michael
 • Sarah
 • Lars
 • Finn
 • Sidsel

1. Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Michael

Næstformand: Sarah

Kasserer: Lars

Sekreter: Sidsel

Havemand: Finn

Lars mødes med Inge ang. overdragelsen af grundejerforeningens papir mm. som Inge måtte ligge inde med tilhørende grundejerforeningen.

Emner vi ønsker Michael skal gå videre med til kommunen.

 • Fodgængerfelt på Hovertoften mellem busstoppestedet tættest på Høgsholtvej og krydset – Høgsholtvej/Hovertoften
 • Cykelchikane/bom på cykelstien der krydser Hovertoften. Placeret umiddelbart inden den krydser forgængerfeltet på Hovertoften retning fra Børnegården mod Hovergården
 • Vejen delt i højre- og venstresvingsbane hvor Hovertoften støder på Jellingvej

Næste møde starter på legepladsen for at vurdere hvorvidt og hvordan legepladsen kan forbedres.

Der arbejdes på muligheden for at afholde et arrangement tidlig sommer – ”spis med din nabo” og et arrangement sen sommer ”sommerfest” – datoer følger.